MODRA DRUŽINA OBJAVLJA RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI V VIŠINI 5000 EUR V SEPTEMBRU 2022

MODRA DRUŽINA OBJAVLJA RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI V VIŠINI 5000 EUR V SEPTEMBRU 2022

Dobrodelno društvo Modra družina objavlja razpis za dodelitev pomoči v višini 5000 EUR, s katerim želimo lajšati in reševati socialne stiske in težave zaposlenih v policiji, upokojencev iz njenih vrst in njihovih ožjih družinskih članov. Cilj razpisa je dodelitev pomoči upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega razpisa in so na njem izbrani, s čimer društvo uresničuje svoje cilje in namen. Na razpisu so zagotovljena sredstva v višini 5000 EUR, ki so jih prispevali člani in podporniki društva. Vloge lahko upravičenci oddajo najkasneje do vključno petka, 16.septembra 2022. Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji na koncu te objave, kjer najdete tudi obrazce za oddajo. Vse člane in podpornike društva, kakor tudi drugo zainteresirano javnost prosimo, da morebitne upravičence do pomoči, ki so se znašli v stiski, seznanijo z razpisom.


DOBRODELNO DRUŠTVO MODRA DRUŽINA LJUBLJANSKA CESTA ŠT.12, 3000 CELJE E pošta: info@modra-druzina.si Dobrodelno društvo Modra Družina dne 7.9.2022, na podlagi 13.člena Pravilnika o dodeljevanju denarne, materialne in druge pomoči, objavlja RAZPIS DOBRODELNEGA DRUŠTVA MODRA DRUŽINA ZA DODELITEV POMOČI V VIŠINI 5000 EUR V SEPTEMBRU 2022.


1) NAZIV IN SEDEŽ NASLOVNIKA RAZPISA Dobrodelno društvo Modra družina, Celje, Ljubljanska cesta 12.


2) NAMEN, CILJ IN PREDMET RAZPISA Namen razpisa je reševanje in lajšanje socialnih stisk in težav zaposlenih v policiji, upokojencev iz njenih vrst ali ožjih družinskih članov Cilj razpisa je dodelitev denarne, materialne ali druge pomoči upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega razpisa in so na njem izbrani, ter uresničevanje ciljev in namenov društva. Predmet razpisa je dodeljevanje denarne, materialne ali druge pomoči upravičencem v višini 5000 EUR.


3) SREDSTVA RAZPISA Sredstva za pomoč v tem razpisu so, skladno s statutom društva, prispevali člani in podporniki društva.


4) POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PROSILCI Pomoč se lahko dodeli samo zaposlenim v policiji, upokojencem iz njenih vrst ali ožjim družinskim članom obojih, ki društvu posredujejo izpolnjeno vlogo z opisom stiske, v kateri so se znašli, vlogi pa priložijo zahtevane listine.


5) DOKUMENTACIJA. KI JO PREDLOŽIJO UPRAVIČENCI Upravičenec izpolni uradno vlogo za pomoč društva, ki je priložena razpisu, in jo lastnoročno podpiše. Vlogi mora pridati naslednja dokazila in listine: 1 . fotokopija potrdila o skupnem oz. lastnem gospodinjstvu 2. fotokopija zadnje dohodninske odločbe vseh članov gospodinjstva ali fotokopija potrdila o prejetih dohodkih v preteklem letu za vse člane gospodinjstva, ki so starejši od 15 let; 3. z listinskimi dokazi izkazano višino vseh družinskih mesečnih prejemkov za zadnje tri mesece ( plače, pokojnine, otroški dodatek, socialna pomoč, preživnine, ostali prejemki) 4. okvirni mesečni stroški družine, njih listinska dokazila ( položnice) 5. podpisana izjava o tem, na koliko dobrodelnih oz. humanitarnih organizacij ste se v zadnjem letu obrnili in katera od teh vam je, če vam je in v kolikšnem obsegu pomagala 6. podpisana izjava o tem, da ne prejemate otroškega dodatka ali denarne socialne pomoči ( v kolikor niste prejemnik) 7. morebitna druga dokazila ( npr. potrdilo centra za socialno delo, zdravniška potrdila itd..)


6) MERILA ZA DODELITEV POMOČI IN IZBIRNI POSTOPEK Pri dodeljevanju pomoči se kot glavna kriterija upoštevata trenutna stiska prosilca in splošni socialni položaj prosilca. Socialni položaj in stisko upravičenca ugotavlja in oceni upravni odbor društva za vsakega prosilca posebej, in sicer na osnovi pisne vloge upravičenca, zahtevanih dokazil in morebitnega individualnega pogovora z upravičencem za pomoč, če je slednje potrebno za razjasnitev upravičenčeve vloge. Vsak upravičenec do pomoči lahko pomoč prejme enkrat v obdobju dveh let, razen, kadar gre za izredne razmere. O dodelitvi in višini denarne oziroma količini in obliki materialne pomoči ter dodelitvi druge pomoči odloča upravni odbor društva, in sicer za vsak posamezen primer posebej. Upravni odbor lahko za preveritev navedb v vlogi upravičenca imenuje komisijo. Komisija o ugotovitvah pisno obvesti upravni odbor v roku, ki ji ga ta predhodno nameni. Na podlagi vloge za pomoč, morebitnega zapisnika in ugotovitev upravnega odbora, izda upravni odbor pisni sklep, s katerim vlogo odobri, zavrne ali zavrže.


7) OBLIKA DODELITVE. NAMEN IN NAČIN PORABE POMOČI Vrste pomoči, ki jih lahko dodeli Dobrodelno društvo Modra družina, so denarna pomoč, materialna pomoč in druga pomoč. Denarna pomoč pomaga reševati finančno stisko upravičenca, materialna pomoč pomaga izboljšati vsakdan upravičenca, druga pomoč pa zajema vse druge oblike pomoči, ki jih društvo lahko nudi upravičencem in so vezane na reševanje finančnih in materialnih stisk. Denarna pomoč se lahko dodeli iz razlogov reševanja bivanjske problematike, nakupa osnovnih življenjskih potrebščin, preživljanja otroka ali družine, resnih zdravstvenih težav, naravnih in družinskih nesreč, ki povzročijo socialno ogroženost in nakupa šolskih potrebščin, in jo predstavlja denarno nakazilo ali plačilo. Oblika in količina materialne pomoči se določi glede na potrebe prosilca, stopnjo njegove socialne ogroženosti in po presoji društva. Materialna pomoč predstavlja materialna sredstva. Medsebojna razmerja s prejemniki denarne pomoči se v primeru, da je vloga pozitivno rešena, uredijo s pisno pogodbo. Medsebojna razmerja s prejemniki materialne pomoči se v primeru, da je vloga pozitivno rešena uredijo s pisno pogodbo in podpisom potrdila o prevzemu. Medsebojna razmerja s prejemniki druge pomoči se v primeru, da je vloga pozitivno rešena, lahko uredijo s pisno pogodbo.


8) NAČIN PREDLOŽITVE VLOG TER OPREMLJENOST VLOG Upravičenec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati na naslov: Dobrodelno društvo Modra družina, Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje. Podpisano vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili je mogoče poslati tudi v skenirani verziji na elektronski naslov: info@modra-druzina.si. Vloge se lahko odda najkasneje do vključno 16.SEPTEMBRA 2022. Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno poslana. V primeru nepopolne vloge upravni odbor upravičenca pozove k dopolnitvi. Komisija prosilca ne poziva k prilaganju dodatnih potrdil, ki niso obvezne priloge s tega razpisa. Upravičenec mora vlogo dopolniti v 3 dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge, sicer upravni odbor vlogo zavrne. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana na dan roka za oddajo vlog. Upravičenec lahko vlogo dopolnjuje in dopolnjeno dokumentacijo pošlje na zgoraj navedeni naslov do poteka roka za oddajo vloge. Upravni odbor o vlogah upravičencev odloči najkasneje do dne 19.9.2022.


9) VEČ INFORMACIJ Upravičence pozivamo, da se z dodatnimi vprašanji obrnejo na naš elektronski naslov info@modra-druzina.si. Upravni odbor Dobrodelnega društva Modra

Deli