Nagovor predsednika društva

Nagovor predsednika društva

Spoštovane policistke in policisti ter drugi zaposleni v policiji,

Spodaj podpisani Gregor Zalokar, policist in član delovne skupine za psihološko pomoč in podporo v policiji, vas s tem pisanjem naslavljam kot predsednik na ustanovnem zboru dne 26.10.2018 ustanovljenega Dobrodelnega društva Modra družina, ki je bilo v vmesnem času registrirano na Upravni enoti in Ajpesu. Dovolite mi, da vam v pričujočem spisu kratko opišem motiv, cilje, namen in način poslovanja Dobrodelnega društva Modra družina.

Vsi mi, ki živimo policijski vsakdan, se vse pogosteje soočamo s stiskami naših sodelavk in sodelavcev. O tem pričajo Številne dobrodelne aktivnosti, ki jih povsod po državi izvajamo zaposleni v policiji, da bi z njihovim izkupičkom pomagali sodelavkam in sodelavcem v stiski. Vsi mi dobro vemo, da tudi naš lastni vsakdan ne omogoča tistega, čemur bi bilo mogoče reči lagodno in brezskrbno življenje. Če kaj, je o življenju mogoče reči to, da s stiskami ne prizanaša nikomur. Odločanje o tem, v kaki obliki in kdaj nas doletijo, je pogosto izven našega dosega, vsi mi pa prav dobro vemo, da je stiske lažje previhariti, če v njih ne ostanemo sami. In ravno v tem, v želji po zagotavljanju trajnega finančnega vira, namenjenega lajšanju finančnih stisk zaposlenih v policiji, njihovih ožjih družinskih članov in upokojencev iz vrst policije, je osnovna ideja, iz katere se je razvilo Dobrodelno društvo Modra družina. Ko je bilo Dobrodelno društvo Modra družina še v idejni zasnovi, sem projekt predstavil vršilki dolžnosti generalnega direktorja Tatjani Bobnar, ki je projekt v celoti in odločno podprla, nato pa na sestanku, ki se je odvil na Generalni policijski upravi, ob njej še njenemu namestniku Jožetu Senici, vodji SGDP Tomažu Pečjaku, vodji SOJ Vesni Drole in zaposleni v SOJ Nini Djordjevič. Vrh policije se je na tem sestanku zavezal, da bo policija z Dobrodelnim društvom Modra družina podpisala sporazum o sodelovanju, v okviru katerega bo društvu za nemoteno delovanje namenjala konkretne oblike pomoči, nato pa smo skupaj oblikovali končno podobo Statuta društva.

Dne 20.II.2018 se je v prostorih Policijske uprave Celje, kjer ima društvo sedež, odvil prvi volilni zbor društva, ki sta se ga udeležila tudi takratna vršilka dolžnosti generalnega direktorja Tatjana Bobnar in njen namestnik Jože Senica. In zdaj k predstavitvi vsebinske zasnove društva.

Dobrodelno društvo Modra družina je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, zaposlenih v policiji, ki delujejo na področju dobrodelnosti ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem. Poslanstvo društva je lajšanje in reševanje socialnih stisk in težav zaposlenih v policiji, upokojencev iz njenih vrst in ožjih družinskih članov, pri čemer bo društvo, ki bo zaradi dobrodelne narave svojega poslanstva oproščeno plačila davka, vsakega zaposlenega v policiji zaprosilo, da se s pristopno izjavo k članstvu v društvu ali pisnim soglasjem, s katerim postane podpornik, ne pa tudi Član društva, prostovoljno na račun društva mesečno odpove znesku, ki ga po njegovi izbiri predstavlja I (en) EUR, 3( tri EUR), 5 (EUR) ali znesek po lastni izbiri, višji od 5 EUR, ( podporniki društva lahko društvu namenijo tudi enkratni prispevek v poljubnem znesku), pri čemer bo izbrani znesek delodajalec mesečno odtegoval od osebnega dohodka zaposlenega in ga nakazoval na transakcijski račun društva. Vsaj enkrat mesečno se bo, praviloma na dopisni seji, s čimer se želi društvo izogniti porabljanju pridobljenih sredstev za lastno poslovanje, sestal upravni odbor društva, pri čemer bo, skladno s pravilnikom o dodeljevanju pomoči in zakonom o varstvu osebnih podatkov, na podlagi prejetih vlog za pomoč in dokazil, prejeta finančna sredstva namenjal pomoči potrebnim. Statut društva med nameni in cilji društva omenja še možnost organiziranja obšolskih in prostočasnih aktivnosti otrok zaposlenih v policiji. Na spletni strani društva bo mogoče spremljati redno ažurirano finančno poslovanje društva, s čimer bo poslovanje društva transparentno. Upravni odbor se bo, če bo to zahtevala narava neke stiske, lahko sestal takoj, pri čemer bo hitra tudi posredovana pomoč upravičencu. Nad delovanjem upravnega odbora bo bedel nadzorni odbor, ki se bo sestajal dvakrat letno, društvo pa ima še tričlansko disciplinsko komisijo.

Vsi člani organov društva bodo, tako je določeno s Statutom, delo v organih društva opravljali prostovoljno in zanj ne bodo prejemali nobene koristi, spodaj podpisani pa sem k ustanovnim listinam predložil še pisno zavezo, da sam nikdar ne bom prejemnik pomoči, ki bi jo namenilo Dobrodelno društvo Modra družina.

Spoštovani, naj na koncu omenim še, da delovanje društva zasleduje logiko, po kateri en evro ni nič, kakor tudi en sam policist ali zaposleni v policiji ne predstavlja veliko, medtem ko je znesek, ki ga dobimo, če vsak zaposleni v policiji nameni društvu samo en evro, velik, kakor predstavljamo vsi policisti in zaposleni v policiji skupaj moč in silo, ki ji, s tem, ko prispevamo za sodelavca in sodelavko, pridajamo še sočutje, s tem pa v naših vrstah preko izkazane solidarnosti krepimo kolektivni duh in medsebojno povezanost. Naša organizacija je zaradi narave dela, ki ga opravljamo, še posebno občutljiva za obstoj človeških vezi, zaradi česar s tem, ko izkažemo skrb za tistega na naši levi in desni, vplivamo tudi na lastno varnost.

Na spletni strani najdete tisti, ki bi želeli postati člani društva, pristopno izjavo, s čimer pridobite s statutom določene pravice, kakor tudi pisno soglasje za odtegljaj od osebnega dohodka za vse tiste, ki bi želeli postati podporniki društva, ne pa tudi člani. Prosimo vas, da dokument čitljivo izpolnite, ga podpišete in skeniranega pošljete na elektronski naslov info@modra-druzina.si. O vsem ostalem boste obveščeni.


S spoštovanjem in lepimi pozdravi,
Gregor Zalokar,
Predsednik Dobrodelnega društva Modra družina

Deli