Splošna vprašanja

Dobrodelno društvo Modra družina je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, zaposlenih v policiji, ki delujejo na področju dobrodelnosti ali so kako drugače pri svojem delu povezane s tem področjem. Poslanstvo društva je lajšanje ter reševanje socialnih stisk in težav zaposlenih v policiji, upokojencev iz njenih vrst ter ožjih družinskih članov. 

Namen društva je organizirati in izvajati dobrodelne dejavnosti ter tako prispevati k zmanjševanju ali odpravljanju stisk, reševanju socialnih stisk in težav upravičencev. Dosega ga tako, da:

-       skrbi za reden priliv finančnih sredstev in jih posreduje upravičencem, ki se znajdejo v socialni ali ekonomski stiski;

-       organizira dejavnosti, ki vključujejo obšolske in prostočasne dejavnosti otrok upravičencev, ki se znajdejo v socialni ali ekonomski stiski;

-       si prizadeva za visoko moralno in etično raven dela društva;

-       posluje na popolnoma transparenten način in mesečno seznanja člane ter javnost o višini prejetih finančnih sredstev in njihovi porabi;

-       za lastno poslovanje ne porablja pridobljenih finančnih sredstev;

-       s svojo dejavnostjo spodbuja solidarnost med zaposlenimi v policiji in krepi kolektivni duh.

 

-       s pisnim soglasjem pridobiva od zaposlenih v policiji mesečno prostovoljno donacijo v višini 1 (enega) evra, 3 (treh) evrov, 5 (pet) evrov, znesek po lastni presoji (višji od 5 evrov) ali prostovoljni prispevek, ki jih mesečno razporeja skladno s temeljnimi cilji društva;

-       s pisnim soglasjem pridobiva prostovoljni prispevek upokojenih iz vrst  policije;

-       prejeto članarino od članov mesečno namenja za dosego temeljnih ciljev društva;

-       pisno ali elektronsko nagovarja zaposlene v policiji, jim predstavlja namen in cilje delovanja društva ter način delovanja;

-       vsak mesec obvešča zaposlene v policiji o višini prejetih denarnih sredstev, njihovi konkretni porabi in izvedenih dejavnostih v zvezi z njihovo porabo;

-       mesečno obvešča zaposlene v policiji o finančnem stanju društva;

-       aktivno poziva zaposlene v policiji, ki se znajdejo v stiski, da o tem seznanijo društvo;

-       mesečno obvešča zaposlene v policiji o načrtovanih dejavnostih društva, ki zasledujejo njegove temeljne cilje;

-       organi društva delujejo prostovoljno in za to ne uživajo nobene koristi.

Član društva lahko postane vsak zaposleni v policiji, ki se ukvarja z dobrodelnostjo ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti podpisano pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zavezati, da bo deloval v skladu s statutom društva in vsak mesec plačal članarino v višini 1 (enega) evra, 3 (treh) evrov, 5 (pet) evrov ali znesek po lastni presoji (višji od 5 evrov).


Članstvo v društvo je prostovoljno. 

Prenesi PDF pristopno izjavo

Prenesi PDF soglasje za odtegljaj od plače

Pravice članov so:

-       da volijo in so izvoljeni v organe društva;

-       da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva;

-       da dajejo pisne pobude, ki se nanašajo na oblikovanje in izvajanje dejavnosti društva;

-       da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno- materialnim poslovanjem.

 

Dolžnosti članov so:

-       da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva;

-       da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva;

-       da redno mesečno plačujejo članarino v višini 1 (enega) evra, 3 (treh) evrov, 5 (pet) evrov ali znesek po lastni presoji (višji od 5 evrov);

-       da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti društva;

-       da s svojim zgledom in ravnanji krepijo solidarnost ter kolektivni duh v policiji;

-       da varujejo ugled društva.

Tisti izmed zaposlenih v policiji, ki se pisno zaveže, da bo mesečno društvu za doseganje njegovih ciljev nakazal  1 (en) evro, 3 (tri) evre, 5 (pet) evrov, znesek po lastni presoji (višji od 5 evrov)  ali prostovoljni prispevek, ne želi pa postati član društva, postane podpornik društva.

Podpornik izpolni pisno soglasje za odtegljaj od plače in ga posreduje upravnemu odboru.


Prenesi PDF pristopno izjavo

Prenesi PDF soglasje za odtegljaj od plače

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Podpornik upravnemu odboru pošlje preklic pisnega soglasja za odtegljaj od plače.

 

Kako do pomoči

Ne. Prejemnik pomoči je lahko vsak zaposleni v policiji, upokojenec iz njenih vrst in ožji družinski član obojih. Ker pa lahko tisti, ki sam doživi stisko, bolje razume tudi stisko drugega, predlagamo vsakemu prejemniku pomoči, ki ni član ali podpornik društva, da to s plačilom simboličnega prispevka postane. Na ta način društvo krepi kolektivni duh in solidarnost med zaposlenimi v policiji, kar je eden izmed ciljev društva.

Izpolnite vlogo za pomoč, jo skenirajte in jo, hkrati s potrebnimi dokazili, pošljite na elektronski naslov društva, ali pa jo na naslov društva posredujte z običajno pošto.